Nguồn nhân lực

CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Lâm Văn Bình Chủ tịch HĐQT
2 Phạm Thị Hiền Tổng Giám Đốc
3 Trần Anh Nhật Kỹ Thuật
4 Nguyễn Thị Ny Kế Toán
5 Mai Thị Thảo Nguyên Kế Toán
6 Lâm Thị Mai Quản Lý dự án
7 Phạm Văn Tuấn Quản Lý dự án
8 Hoàng Thị Thanh Trâm Quản Lý dự án
9 Đỗ Thị Huyền Trinh Kinh Doanh